เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ยึดมั่นในความเป็นไทย :: Good studying, Good discipline, Good moral, To be faithful of being Thai.
:: คลังกิจกรรม ::


ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557
นายพิษณุ ศีลรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
และคณะครูร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ
นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ ในการย้ายมาดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีี
ภาพเพิ่มเติม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
วันที่ 29 มิถุนายน 2557
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจัดการปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองระดับอนุบาล
ภาพเพิ่มเติม
วันสุนทรภูู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่
กิจกรรมในงานมีการประกวดผลงานนักเรียน และการแสดงเท่งตุ๊ก ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรี
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
พิธีไหว้ครู
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจัดกิจกรรมไหว้ครู
ชั้นมัธยมศึกษาปีท1-่ 3 โดย นายพิษณุ ศีลรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
ภาพเพิ่มเติม

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ- เนตรนารี
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2557
สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ -เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีี
ภาพเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจัดกิจกรรมไหว้ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดย นายพิษณุ ศีลรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
ภาพเพิ่มเติม